กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เดินหน้าลดค่าครองชีพประชาชน ออกกฎกระทรวงยกเว้นค่าปรับ “ต่ออายุเครื่องหมายการค้า” และ “ชำระค่าธรรมเนียมรายปีสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร”ที่จ่ายไม่ทันเวลา มีผลตั้งแต่วันนี้-30 ก.ย.65

นายสินิตย์ เลิศไกร รมช.พาณิชย์ เปิดเผยว่า รัฐบาลตระหนักและให้ความสำคัญกับการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจและความไม่สะดวกในการติดต่อราชการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา ห่วงใยถึงผลกระทบดังกล่าว จึงออกกฎกระทรวงพาณิชย์ยกเว้นค่าปรับ “ต่ออายุเครื่องหมายการค้า” และ “การชำระค่าธรรมเนียมรายปีสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร” เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชน อีกทั้งช่วยสนับสนุนภาคธุรกิจไทยให้เดินหน้าอย่างต่อเนื่อง สร้างมูลค่าเพิ่มทางการค้าให้กับประเทศ

โดยกระทรวงพาณิชย์ได้ออก ‘กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมเพิ่มตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2565’ ยกเว้นค่าปรับร้อยละ 20 ของค่าธรรมเนียมต่ออายุการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าให้กับผู้ประกอบการที่ต่ออายุเครื่องหมายการค้าไม่ทันเวลาตามที่กฎหมายกำหนด และ ‘กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมเพิ่มตามกฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตร พ.ศ.2565’ ยกเว้นค่าปรับร้อยละ 30 ของค่าธรรมเนียมรายปีสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรให้กับนักประดิษฐ์ นักวิจัย และเจ้าของสิทธิบัตรที่จ่ายค่าธรรมเนียมรายปีไม่ทันเวลาตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 การได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมดังกล่าวรองรับคำขอที่ยื่นผ่านทุกช่องทางทั้งการยื่นทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) การยื่นคำขอด้วยตนเอง ณ กรมทรัพย์สินทางปัญญา และไปรษณีย์ รวมทั้งการยื่นคำขอกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนและผู้ประกอบการในภาวะเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และความผันผวนของเศรษฐกิจจากสถานการณ์การค้าในปัจจุบัน ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กรมทรัพย์สินทางปัญญา www.ipthailand.go.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรสายด่วนกรมทรัพย์สินทางปัญญา 1368

อ้างอิง
https://siamrath.co.th/economy

By admin