บอร์ด EA อนุมัติให้บริษัทลูก ขายหุ้นธุรกิจผลิต – จำหน่ายยานยนต์ไฟฟ้า EV Now ให้แก่ NEX มูลค่ารวมกว่า 28.42 ล้านบาท ตามแผนดำเนินงานของบริษัท

นายอมร ทรัพย์ทวีกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 พ.ย.2564 ได้มีมติอนุมัติการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่เป็นเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท อีวีนาว จำกัด (EV Now) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมถือโดยบริษัท อีเอ โมบิลิตี โฮลดิง จำกัด (EMH) ในสัดส่วนร้อยละ 79.99 ของทุนชำระแล้วทั้งหมดให้กับ บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) (NEX) โดยตกลงเข้าทำรายการในวันที่ 9 ก.พ.2565

ทั้งนี้ EMH จำหน่ายหุ้นสามัญทั้งหมดที่ถืออยู่ใน EV Now จำนวนทั้งสิ้น 3,749,497 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 79.99 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ EV Now รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 28,421,187.26 บาท (ทั้งนี้ บริษัท และ EMH ไม่มีเงินให้กู้ยืม ภาระค้ำประกัน และภาระผูกพันอื่นใดคงเหลืออยู่กับ EV Now) ให้แก่ NEX

ซึ่งผลจากการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญใน EV Now จำนวนดังกล่าว ทำให้ EV Now พ้นจากการเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัท โดยโครงสร้างการถือหุ้นของ EMH ใน EV Now ก่อนและหลังการจำหน่ายหุ้นสามัญเป็นดังนี้

 

โดยการขายหุ้น EV Now เพื่อให้เป็นไปตามแผนการบริการงานของบริษัท สำหรับ EV Now ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายยานยนต์ไฟฟ้า ผลการดำเนินงานล่าสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค.2564 มีรายได้รวม 804.37 ล้านบาท ขาดทุนสุทธิ 5.01 ล้านบาท สินทรัพย์รวม 829.54 ล้านบาท หนี้สินรวม 789.39 ล้านบาท ทุนชำระแล้ว 50 ล้านบาท ขาดทุนสะสม 9.85 ล้านบาท

อ้างอิง
https://www.bangkokbiznews.com/business

By admin