อินทรประกันภัย โชว์ผลดำเนินงานกำไรพุ่งทั้งงวดไตรมาส 3 และงวด 9 เดือนแรกปี 2565 ขณะที่บอร์ดอนุมัติต่ออายุสัญญาว่าจ้าง “วิชัย อินทรนุกูลกิจ” นั่งเก้าอี้กรรมการผู้จัดการอีก 1 ปี

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ INSURE แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ว่า ผลการดำเนินงานงวด 3 เดือนและ 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 บริษัทมีผลกำไรจากการดำเนินงาน สำหรับไตรมาส 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 จำนวนเงิน 36.33 ล้านบาท (กำไรหุ้นละ 3.63 บาท) เปรียบเทียบกับช่วงไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีผลกำไร 6.15 ล้านบาท (กำไรหุ้นละ 0.61 บาท)

สำหรับผลการดำเนินงานงวด 9 เดือนสิ้นสุดวันเดียวกัน บริษัทมีผลกำไรเป็นจำนวนเงิน 742.31 ล้านบาท เทียบกับช่วงระยะเวลาเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีผลกำไร 0.91 ล้านบาท กำไรที่เพิ่มขึ้นเป็นผลจากรายการสำคัญ ดังนี้

1. รายได้ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ สำหรับไตรมาส 3 ช่วงระยะเวลา 3 เดือน และ 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 เพิ่มขึ้นจากช่วงระยะเวลาเดียวกันของปีก่อนจำนวน 187.07 ล้านบาท และ 769.16 ล้านบาท ตามลำดับ อันเป็นผลมาจากการเพิ่มสัดส่วนการประกันภัยต่อให้กับบริษัทรับประกันภัยต่อ

2. รายได้จากการลงทุนเว็บหวยออนไลน์ ถูกกฎหมาย บาทละ 1000 เชื่อถือได้และรายได้อื่น สำหรับไตรมาส 3 ช่วงระยะเวลา 3 เดือน และ 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 เปรียบเทียบช่วงระยะเวลาเดียวกันของปีก่อนเพิ่มขึ้น จำนวนเงิน 5.67 ล้านบาท และ 6.91 ล้านบาท ตามลำดับ

3. รายได้ภาษีเงินได้ในไตรมาสนี้ เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 0.92 ล้านบาท เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลง ของผลต่างชั่วคราวทางภาษี จำนวน 11.42 ล้านบาท และเป็นภาษีที่เพิ่มขึ้นจากไตรมาส 2 จำนวน 10.51 ล้านบาท สำหรับระยะเวลา 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 บริษัทมีเป็นค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน 19.89 ล้านบาท

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มีมติเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 อนุมัติให้ต่ออายุสัญญาว่าจ้างนายวิชัย อินทรนุกูลกิจ ให้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการออกไปอีก 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 321 ธันวาคม 2566 โดยให้มีผลเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่สุดท้ายของบริษัท

By admin